UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu članova 73. - 81. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ 42/13 i 13/15), Pravila studiranja za prvi  ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Elaborat o opravdanosti osnivanja Odsjeka za edukaciju i rehabilitaciju na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-3766/16 od 25.5.2016.,  Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj: 11-05-38-565-3/16 od 31.10.2016. godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za objavljivanje konkursa broj: 11-05-38-sl/16 od 4.11.2016. godine, Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

Za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2016/17 godini

Redni broj

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/STUDIJ

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS* BROJ STUDENATA
Redovni studij – troškove studija snosi osnivač Redovni studij** - troškove studija snose sami studenti Vanredni studij *** Strani državljani Ukupno
1. PEDAGOŠKI FAKULTET

4

240 ECTS

Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju 20 20 20 5 65

 

Rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju Pedagoškog fakulteta vršit će se u zavisnosti od broja bodova, utvrđenih na osnovi završene četverogodišnje srednje škole i ostvarenog uspjeha iz odabrane grupe predmeta iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Biologije i Sociologije.

Predaja dokumenata vršit će se 8 dana od dana objavljivanja u Studentskoj službi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72 ).

Umjesto prijemnog ispita bit će obavljen razgovor sa kandidatima.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa odsjeka kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

-          Originalne svjedodžbe o svim završenim razredima četverogodišnje srednje škole u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini

-          Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini

-          Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)

-          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) i

-          Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijima (nagrade, priznanja)

Studij će biti organiziran ukoliko   najmanje  5 kandidata na redovnom, 5 kandidata na redovnom- samofinansirajućem  i 10 kandidata na vanredanom studiju zadovolje uslove propisane  konkursom.

Konkurs je objavljen i na web stranici Pedagoškog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.