TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE II

TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU SPORTSKE AKTIVNOSTI