Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog  Fakulteta Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke  Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od  26. 2. 2020. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

 K O N K U R S

 Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

  • 1. Nastavnik u zvanju redovnog profesora na naučnoj oblasti: Matematika    -   1 izvršilac–puno radno vrijeme;

Uvjeti:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 94, 96. 100. 103. 115. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 193. 194. 200. 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu u štampanoj i elektronskoj formi

 1. biografiju (Curriculum vitae) (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u)

 2. spisak objavljenih naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji – na CD-u), kao i same radove iz oblasti za koju se vrši izbor;

 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika, naučnih radova (u pisanoj i elektronskoj verziji–na CD-u), kao i same knjige i radove;

 4. ovjerenu kopiju diploma ili drugog dokumenta o stečenom naučnom zvanju;

 5. kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;

 6. potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani; te dokaz o objavljivanju dodatnih naučnih radova u citatnim bazama podataka prema članu 193.stav 4;

 7. dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod, kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje;

 8. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu, najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;

 9. izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju;

 10. uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju;

 11. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 199. stav (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu,u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije  mogao ispuniti navedene uvjete;

 12. ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje vanredni profesor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta univerziteta u Sarajevu.

Navedena dokumentacija u štampanoj  formi se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koju se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.) i članovima 192., 193., 194., 196., i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1-/18 od 28. 11. 2018. godine.

                            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom:

Pedagoški  fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA“

Skenderija  72

 71000 Sarajevo

 Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: + 387 33 20 45 49, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

                                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.