KONKURS za upis studenata u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020./2021. GODINI

VODIČ ZA UPIS

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ONLINE PRIJAVU NA KONKURS

Prijave na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija vrše se isključivo online, putem informacionog sistema eUNSA.

Kandidati koji su završili prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, prilikom registracije povezuju svoju prijavu sa podacima u eUNSA (ISSS) sistemu.

Kandidati koji su prvi ciklus studija završili na drugom Univerzitetu dužni su skenirati i uploadovati sljedeće originalne dokumente:

 - diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),

 - izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu i

 - dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

U toku prijavnog roka kandidatima će biti omogućeno tri puta mijenjati studijski program.

 Prijave podnesene putem informacionog sistema eUNSA poslije roka utvrđenog Konkursom kao i nepotpune prijave, neće se uzimati u razmatranje