UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), u skladu sa članom 192. i 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta  broj:  01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od 26. 2. 2020..godine,  raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

  1. Nastavnik u zvanju docenta za oblasti: Metodika nastave muzičke kulture i Metodika muzičkog odgoja 1 izvršilac –puno radno vrijeme;

tekst konkursa