Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od 26. 2. 2020. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

 K O N K U R S

 Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

 1. Naučna oblast Bosanski, hrvatski i srpski jezik-1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

                                                          

 1. Naučna oblast Specijalna pedagogija -1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme.    

Uvjeti:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 94, 96. 100. 103. 115. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 193. 194. 200. 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija

Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više akademsko zvanje i ako je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka, odnosno ako je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu u štampanoj i elektronskoj formi:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 2. ovjerena kopija diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove,
 4. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,ukoliko kandidat isto posjeduje
 5. kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom znanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko   su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani,
 1. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.
 1. Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju
 2. uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju
 1. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 199. stav (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu,u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete,
 2. dokaz o dodatno objavljenim radovima, u u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu,u slučaju prijevremenog napredovanja,
 3. ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje vanredni profesor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta univerziteta u Sarajevu.

Navedena dokumentacija u štampanoj formi se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koju se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i članovima 192., 193., 194., 196., i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1-/18 od 28. 11. 2018. godine.

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA“

Skenderija 72

71000 Sarajevo

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: + 387 33 20 45 49, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.