Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 42/13), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj:                                  01-783/14 od 27.11.2014.godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje                 

KONKURS

za izbor dekana

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dekan  Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Pored Općih odredaba propisanih Zakonom, prijavljeni kandidati trebaju dostaviti:

  1. Biografiju
  2. Opis naučnog i stručnog rada
  3. Program rada za mandatni period
  4. Uvjerenje da su prijavljeni kandidati Pedagoškog fakulteta Sarajevo u punom radnom vremenu na ovoj visokoškolskoj ustanovi
  5. Da prijavljeni kandidati sa dostavljenim Uvjerenjem o punom radnom odnosu na Pedagoškom fakultetu i drugim visokoškolskim ustanovama s područja humanističkog, prirodno-matematičkog i umjetničkog područja, kao i nastavnih metodika stručnih predmeta razredne nastave, predškolskog odgoja i kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom prilože dokaz o izboru u zvanje vanrednog ili redovnog profesora u sastavu članica Univerziteta u Sarajevu
  6. Da prijavljeni kandidati prilože Izjavu da nisu vlasnici ili suvlasnici privatnih univerziteta, da na funkciji dekana neće biti angažirani u nastavnom procesu drugih državnih i privatnih univerziteta i da nisu u sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 70/08)

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu  , ul. Skenderija br. 72. ili putem Protokola Fakulteta, sa naznakom:”PRIJAVA NA KONKURS ”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.