Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 42/13), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu,  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje                 

KONKURS

za izbor dekana

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dekan  Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Pored Općih odredaba propisanih Zakonom, prijavljeni kandidati trebaju dostaviti:

  1. Biografiju
  2. Opis naučnog i stručnog rada
  3. Program rada za mandatni period
  4. Odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora
  5. Uvjerenje da su prijavljeni kandidati Pedagoškog fakulteta Sarajevo  u punom radnom vremenu na ovoj visokoškolskoj ustanovi

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: JU Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu  , ul. Skenderija br. 72. ili putem Protokola Fakulteta, sa naznakom:”PRIJAVA NA KONKURS ”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.