UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 96. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu,  člana 145. Pravila Pedagoškog fakulteta Sarajevo – Prečišćeni tekst, Odluke Nastavno-naučnog vijeća i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu , raspisuje se

KONKURS

za izbor

 1. Nastavnika u svim zvanjima za naučnu oblast Književnost             

1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 1. Nastavnika  u svim zvanjima za naučnu oblast Metodika nastave likovne kulture 

1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 1. Nastavnika u svim zvanjima za naučnu oblast Ishrana                   

1 izvršilac (puno radon vrijeme)

Uvjeti za izbor utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Pedagoškog fakulteta Sarajevo.

Kandidati dostavljaju:

 • Prijavu na konkurs;
 • Doktorsku, magistarsku i dodiplomsku diplomu  bolonjskog ili predbolonjskog studija (za nastavnika u svim zvanjima) ili uvjerenje o stečenom zvanju – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Dokaz o završenom dodiplomskom i postdiplomskom  studiju (za saradnika u zvanju višeg asistenta) ili uvjerenje o stečenom zvanju – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Biografiju;
 • Bibliografiju;
 • Objavljene radove ili knjige od izbora u posljednje zvanje;
 • Izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerenu fotokopiju (u posljednjih 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerenu fotokopiju (u posljednjih 6 mjeseci);

Kandidati su obavezni navesti zvanje za koje se prijavljuju.

Konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju u Sekretarijat Pedagoškog fakulteta, Sarajevo, Skenderija 72, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.