UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE  KONKURSA ZA IZBOR DEKANA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljenog u „Oslobođenju“ 1.12.2014. godine

Na osnovu člana 125. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i člana 96. stav 3. Statuta Univerziteta u Sarajevu, dekan Pedagoškog fakulteta Sarajevo poništava raspisani Konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljenog u „Oslobođenju“ 1.12.2014. godine, jer je donesen prema Odluci Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-783/14 od 27.11.2014.godine, koja je protivna odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 97. stav 1, člana 98. stav 1. i člana 99. stav 1. kojim je reguliran početak i prestanak mandata dekana.

Novi Konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bit će naknadno objavljen u skladu sa navedenim odredbama Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i Statuta Univerziteta u Sarajevu od 22.5.2013.godine.