UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 96. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 9.12.2015..godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 23.12.2015. godine , raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 1. u jedno od akademskih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast Psihologija – 1 izvršilac

Odredbama člana 89. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo",  br. 42/13) i člana 156.  Statuta Univerziteta u Sarajevu propisani su minimalni uvjeti za izbor u naučno-nastavna zvanja koje kandidati trebaju ispunjavati i potvrditi ispravama i drugom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Kandidat  za izbor  u akademsko zvanje  uz prijavu na konkurs  prilaže:

 1. biografiju  (CV)  i  spisak  objavljenih  naučnih/umjetničkih  radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva,  projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 2. doktorsku, magistarsku i dodiplomsku diplomu  bolonjskog ili predbolonjskog studija i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (član 156. Statuta UNSA)
 3. rješenje o nostrifikaciji diplome – original ili ovjerenu fotokopiju (za kandidate koji su diplomu stekli izvan Bosne i Hercegovine)
 4. dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja  ako  se kandidat prvi  put bira u nastavno-naučno/nastavno-umjetničko zvanje  docenta, u skladu sa zakonom i statutom,
 5. podatke    o    nagradama    i    priznanjima    u    vezi    sa    odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti.
 6. dokaz   o   uspješno   obavljenom   mentorstvu   kod   izbora  u   odgovarajuće akademsko zvanje.
 7. dokaz o tri naučna rada kao ekvivalentu za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima opravdanim u čl. 158. st. 3   Statuta.
 8. listu objavljenih naučnih radova, kao i same radove,
 9. Izvod  iz matične knjige rođenih –ovjerenu fotokopiju (ne starije od 6 mjeseci);
 10. Uvjerenje o državljanstvu - ovjerenu fotokopiju (ne starije od  6 mjeseci);

Konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju u Sekretarijat Pedagoškog fakulteta, Sarajevo, Skenderija 72, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja“.

Dodatne  informacije o konkursu mogu se dobiti na broj 033 204-549.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.