UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ 42/13), člana 79. i 80. Pravila Pedagoškog fakulteta Sarajevo- Prečišćeni tekst,  člana 23. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-38-3134/12 od 27.12.2012. i broj: 01-38-621/13 od 06.03.2013.godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-6653/16 od 26.10.2016. godine, Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

Za upis IV generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2016/2017.godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi :

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničke kulture

E7: Metodika tjelesne kulture

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog  modula stječe se naučno zvanje -  doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru  Modula E stječu naučno zvanje  - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

II

Uvjeti za upis na izborne module A, B, C i D:

  1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije za stjecanje nastavničkih zvanja, kao i srodnih studija za stjecanje zvanja stručnih saradnika u institucijama odgoja i obrazovanja prema principima Bolonjskog studija (u području pedagogije, psihologije,   socijalnog rada, bibliotekarstva,  komunikologije, kao i drugih studija u kojima su  izučavane pedagoške, sociološke ili psihološke nauke (sa stečenih 300 ECTS bodova).
  2. Kandidati koji su završili odgovarajuće četverogodišnje osnovne studije i dvogodišnje odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Uvjeti za upis na izborne module E iz područja metodika nastavnih predmeta u razrednoj nastavi:

  1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije odgovarajućeg  nastavničkog smjera (prema principima Bolonjskog studija,  sa stečenih 300 ECTS bodova) u području društvene, humanističke, prirodno-matematičke i umjetničke grupe predmeta.
  2. Kandidati koji su završili odgovarajuće četverogodišnje osnovne studije i dvogodišnje odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Kandidati koji upisuju izborne module A, B, C, D i E mogu biti upisani pod uvjetom da imaju srednju ocjenu   diplomskog studija  (ili četverogodišnjeg univerzitetskog studija po ranije važećem studijskom programu ) iz grupe predmeta relevantnih za opće osnove i izabrane programe doktorskog studija – najmanje  8,00.

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine, kao  i strani državljani,  koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i  Hercegovine dostavljaju Rješenje o nostrifikaciji diplome/diploma o prethodno završenom univerzitetskom obrazovanju.

Troškovi finansiranja studija iznose 5.000,00 KM po jednoj studijskoj godini.

Status kandidata sa završenim odgovarajućim magisterijem nauka reguliran je u skladu sa uvjetima upisa na doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i članom 25. Pravila studiranja III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu. Navedeni kandidati oslobođeni su snošenja troškova  u iznosu od 50 % od ukupnog iznosa.

Utvrđeni iznos cijene trogodišnjeg studija kandidati mogu uplaćivati u cjelokupnom iznosu ili u 3 rate: I rata (do kraja II semestra), II rata (do kraja  IV semestra) i III rata (do kraja VI semestra) ili u 6 rata u jednakom iznosu  (do kraja I semestra,   do kraja II semestra,    do kraja III semestra,   do kraja IV semestra,  do kraja V semestra i do kraja VI semestra) ili u 36 jednakih mjesečnih rata  koje se uplaćuju do kraja svakog tekućeg mjeseca realiziranja trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

-          Zahtjev za upis;

-          Biografiju/ bio-bibliografiju;

-          Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome završenog  I i II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu);

-          Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, stečenom stupnju magistra nauka, sa uvjerenjem o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija);

-          Originalnu ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;

-          Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena fotokopija);

-          Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija);

III

Konkurs se raspisuje za upis najmanje 3 kandidata na jednom modulu, odnosno 15 kandidata u prvu godinu studija.

IV

Konkurs ostaje otvoren do 24. novembra 2016.godine.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

Obrazac prijave može se preuzeti na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, ili klikom OVDJE