UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta  od 8.7.2019.godine  i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25/19 od  17.07.2019. godine,  raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

  1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora  za naučnu oblast Metodika nastave poznavanja prirode i društva                1 izvršilac -  puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 94, 96. 100. 103.Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 193. 194. 200. 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

  1. vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu u papirnoj i elektronskoj formi:

  1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
  2. diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
  3. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove,
  4. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,
  5. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.

Napomena:

Navedena dokumentacija u papirnoj formi se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Naučni radovi, smatrat će se relevantnim ukoliko su objavljeni u domaćim ili međunarodnim priznatim publikacijama koje se nalaze u naučnim bazama podataka definiranim u registru relevantnih naučnih baza podataka, koji se uspostavlja u skladu sa zakonom.

Naučni rad kao uvjet za izbor u akademsko zvanje smatra se objavljenim ukoliko je u elektronskoj ili printanoj formi dostupan javnosti prije isteka roka za predaju prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje.

Naučni rad može se smatrati objavljenim i u slučaju kada je od izdavača časopisa izdata zvanična potvrda/obavijest da je rad prihvaćen za objavu sa naznakom datuma objave naučnog rada, a kao datum izdavanja rada smatra se datum izdavanja takve potvrde odnosno obavijesti. Potvrdu/obavijest da je rad prihvaćen za objavu sa naznakom datuma objave naučnog rada kandidat obavezno prilaže i dostavlja u svojoj aplikaciji na konkurs. U navedenom slučaju izabrani član akademskog osoblja je obavezan najkasnije sedam dana od datuma određenog za objavu naučnog rada dostaviti dokaz rukovodiocu organizacione jedinice da je rad objavljen. Ukoliko član akademskog osoblja ne dostavi dokaz da je rad objavljen, rukovodilac organizacione jedinice će pokrenuti postupak oduzimanja akademskog zvanja analogno postupku propisanom u članu 208. Statuta Univerziteta u Sarajevu. U postupku izbora u akademska zvanja, kao rad koji je objavljen u skladu naprijed navedenim uslovima, mogu se prihvatiti najviše dva naučna rada.

Pokazane nastavničke sposobnosti kandidata ocjenjuju se na osnovu rezultata evaluacije u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu i općeg akta koji donosi Senat, održanih predavanja na drugim univerzitetima, ocjena angažiranosti nastavnika u razvoju i inoviranju nastavnog programa, zainteresiranosti studenata za izbor predmeta, uspjeha u napredovanju nastavno-naučnog podmlatka i sl.

Kandidat za izbor u akademsko zvanje docenta koji nije sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa obavezan je da održi pristupno predavanje iz nastavnog predmeta ili uže naučne odnosno umjetničke oblasti za koju je konkurirao. Pristupno predavanje održava se pred studentima fakulteta/akademije na kojem/kojoj se provodi postupak izbora i komisijom za pripremanje prijedloga za izbor. Pristupno predavanje održava se za studente one akademske godine (odnosno usmjerenja) na kojoj se izučava nastavni predmet odnosno uža naučna ili umjetnička oblast. Pristupno predavanje kandidat će obaviti u prisustvu članova Komisije za izbor. Vrijeme i mjesto održavanja pristupnog predavanja vijeće fakulteta/akademije javno oglašava na oglasnoj ploči fakulteta/akademije. Uspješnost pristupnog predavanja kandidata ocjenjuje Komisija za pripremanje prijedloga za izbor uzimajući u obzir rezultate ocjene predavanja od studenata. Studenti daju ocjenu o pristupnom predavanju kojem su prisustvovali na temelju vrednovanja sposobnosti kandidata da izloži materiju iz ugla razumljivosti i metodološke prilagođenosti slušaocima i tu ocjenu uvažava komisija i sastavni je dio izvještaja koji se dostavlja vijeću fakulteta/akademije.

Prijava kandidata za određeno naučnonastavno zvanje treba da sadrži najmanje dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izbor u navedeno zvanje.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. Zakona o visokom obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja“

Skenderija 72

71 000 Sarajevo

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: +387 33 20 45 49