Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o ispunjenosti uvjeta za realizaciju programa obrazovanja odraslih – Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad  u predškolskim ustanovama, broj: 11/04-38-26121-2/19 od 26. 8. 2019. godine, Rješenja o upisu u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj: 11/04-38-7064-5/18 od 30. 4. 2019. godine, a na osnovu  člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/15), te Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1301/19 od 12. 9. 2019. godine,  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS

za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama

I

Konkursom je predviđen  upis  za  50  polaznika koji  ispunjavaju  predviđene  uvjete.

Prednost pri rangiranju imat će kandidati  koji imaju:

 • - viši prosjek ocjena  iz pedagoško-psihološke  i metodičke grupe predmeta na I ciklusu  studija, 240 ECTS bodova.
 • - radno iskustvo u predškolskim  i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama  (ukoliko ga imaju),
 • - pripadnost boračkoj populaciji prema članu 1. i 2.  Zakona o dopunskim pravima  boraca, branitelja  Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/2012, prečišćeni tekst, 26/2014, 46/2017 i 18/2019),  
 • - viši stepen motiviranosti za rad u predškolskim ustanovama (intervju sa kandidatima).

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobođenje".

Nakon  zatvaranja Konkursa  obavit će se intervju sa kandidatima u roku od 5 dana.

Kandidati koji ne budu primljeni na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, na koji su konkurisali, imaju pravo prigovora dekanu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 5 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa.                                                                                                                                                        

 Program traje ukupno 15 sedmica. Realizirat  će se kroz  predavanja,  vježbe, metodičku  i samostalnu profesionalnu  praksu, definirano navedenim programom.

Uvjeti  završavanja programa :

 • - ispunjenje teorijskih i praktičnih zadataka i položeni završni ispiti iz predviđenih predmeta.

Po završetku Neformalnog programa  osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama kandidat dobija certifikat pod nazivom: „Certificirani  stručnjak sa stečenim kompetencijama  u području predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Završen program predstavlja prijelazno rješenje do donošenja programa za prekvalifikaciju učitelja za rad u predškolskim ustanovama, a čiji je preduvjet uspješno savladan ovaj program i stečen certifikat  ovim programom.

Program finansira Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje,  nauku i mlade Kantona Sarajevo,  broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na Konkurs, sa spiskom dostavljene dokumentacije, kandidati dostavljaju  sljedeće:

 • Biografiju (CV) u elektronskoj i printanoj formi (potpisanu)
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi – studij razredne nastave, (bachelor, magistar, profesor / s najmanje 240 ECTS bodova)
 • Dodatak diplomi – original ili ovjerena kopija
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Motivaciono pismo (u elektronskoj i printanoj formi)
 • Potvrda o mjestu prebivalištaravišta – CIPS

Konkursna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci od dana objave Konkursa.

Konkurs je objavljen dana 14. 9. 2019. godine u dnevnom listu "Oslobođenje", na web-stranici Univerziteta u Sarajevu – www.unsa.ba i na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu –  www.pf.unsa.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predviđenom konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo, Sekretarijat, sa naznakom „Prijava  za  upis polaznika za obrazovanje odraslih na  Neformalni program osposobljavanja učitelja  za rad u predškolskim ustanovama“ – NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA",Skenderija 72, 71 000 Sarajevo.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj tel.: +387 33 20 45 49.