Na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1386/19 od 26. 9. 2019. god. te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-38-26121-2/19 od 27.9. 2019. godine na Ispravku dijela konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama,

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu vrši

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

U tekstu konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, objavljenog 14. 9. 2019. god. u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, dodaju se dijelovi teksta:

„Pravo prijave na navedeni konkurs imaju bachelori i profesori razredne nastave koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo' kao i bachelori i profesori razredne nastave koji su zaposleni a koji će samostalno finansirati pohađanje ovog programa. Kandidatima koji su na evidenciji nezaposlenih osoba pohađanje programa sufinansira 'Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo', dok zaposlene osobe samostalno snose troškove navedene edukacije.“

U dijelu teksta u prednostima pri rangiranju dodaje se: „- koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo'“.

U dijelu teksta o finansiranju Programa mijenja se riječ „finansira“ u „sufinansiraju“ i glasi:

Program sufinansiraju Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.

U dijelu teksta o potrebnoj dokumentaciji uz uvjet: „- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ dodaje se - „(za kandidate koje sufinansira Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo“; dodaju se: „- Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko ga imaju) i

  • Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji“

Konkurs u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke. Sve pristigle prijave do objave ove ispravke bit će uzete u razmatranje.

Tekst Ispravke dijela teksta navedenog konkursa bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 30. 9. 2019. god. i na web-stranicama: www.pf.unsa.ba, www.mon.ks.gov.ba