UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Ivana Gojmerac,  prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

" Uticaj muzičko-ritmičkih stimulacija i pokreta na motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha "

Prezentacija će se održati 22. oktobra 2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).