UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji doktorske disertacije

kandidata Suada Hasanovića

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Suad Hasanović

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: O.Š. „Kalesija“

Naziv doktorske disertacije: Metodološko-metodički aspekti istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini

Sastav Komisije za pregled:

  • dr. Sanela Rustempašić, predsjednik
  • dr. Dževad Termiz, mentor i član
  • dr. Daniel Maleč, član

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.