UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Naida Gadžo, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

" Primjena savremenih multimedija u nastavi maternjeg jezika i književnosti ".

Prezentacija će se održati 16. marta 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).