UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Suad Hasanović, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Metodološko-metodički aspekti istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini ".

Prezentacija će se održati 19. marta 2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).