UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

radnoj (korigovanojverzijiprojektadoktorskedisertacije

kandidataArminaOsmanovića

skladusačlanom 44. Pravilastudiranjaza III ciklusstudijanaUniverzitetu u SarajevuPedagoškifakultet Sarajevo obavještavada se radna (korigovanaverzijaprojektadoktorskedisertacijeiIzvještajKomisije o ocjeniradne (korigovaneverzijeprojektadoktorskedisertacijestavljajunauvidjavnosti.

KandidatArmin Osmanović

Ustanova u kojoj je kandidatzaposlenCentar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru

Nazivdoktorskedisertacije:Prediktorikvaliteteživotaroditeljadjecesaintelektualnimirazvojnimteškoćama

SastavKomisijezapregled:

  1. dr. Elma Selmanagić-Lizdevanredniprofesorzanaučnu oblast Pedagogija (predmetiOpćapedagogija I i II, ŠkolskapedagogijaŠkolskaiobiteljskapedagogijaObiteljskapedagogijaDidaktika I i II, Savremenididaktičko-metodičkipristupi u odgojuiobrazovanjeRazvojievaluacijakurikulumaSavjetodavniradsaroditeljima) naPedagoškomfakultetuUniverziteta u Sarajevu, predsjednik
  1. dr. Alma Dizdarevićvanredniprofesorzaužunaučnu oblast specijalna edukacija i rehabilitacijana Edikacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  1. dr. HarisMemišević, docent zanaučnu oblast SpecijalnapedagogijaPedagoškogfakultetaUniverziteta u Sarajevu, član

OcjenaprojektadisertacijePozitivnaocjena

ProjekatdoktorskedisertacijeiIzvještajKomisije o ocjenidoktorskedisertacijeostajunauvidjavnosti 30 danaoddanaobjavljivanjaovogobavještenjaimogu se pogledati u prostorijamaDekanataPedagoškogfakultetaSkenderija 72, svakimradnimdanomod9 do 12 sati.