I   C I K L U S   S T U D I J A

PREDSJEDNIK VIJEĆA ODSJEKA

Doc. dr. Mirzana Pašić Kodrić

Telefon: 033 665 867

e-mail: mpkodric@pf.unsa.ba

------------------------------------------

SEKRETAR VIJEĆA ODSJEKA

Naida Fazlagić

Telefon: 033 214 607

Odsjek za predškolski odgoj

KRATAK PRIKAZ RAZVOJA ODSJEKA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

Odsjek za predškolski odgoj je najmlađi odsjek na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Osnovan je školske 1974/75. godine, paralelno sa intenzivnim razvojem predškolskog odgoja u BIH, širenjem mreže predškolskih ustanova i brzim povećanjem obuhvata djece Institucionalnim predškolskim odgojem.

U toku svog trajanja odsjek je nekoliko puta inovirao nastavne planove i programe u skladu sa savremenim tendencijama u teoriji i praksi predškolskog odgoja u svijetu i kod nas.

Najznačajniju transformaciju Odsjek je doživio školske 2000/2001. godine produžavanjem dvogodišnjeg na četverogodišnji studij. Ova transformacija je bila odraz dugogodišnjih zahtjeva predškolskih radnika za mogućnošću daljeg školovanja, sticanje svih nivoa znanja, kao i za stjecanje potpune stručne kompetencije u širem polju profesionalnog djelovanja.

Transformacija je, također, bila u skladu sa svjetskim sistemom obrazovanja stručnjaka ovog profila i sa potrebom da se odgojno obrazovni rad podigne na visoki stepen u području struke i nauke.

Otvaranje nastavka studija na ovom odsjeku (školske 1998/99. godine) pružena je mogućnost svim onim koji su završili studij po programu dvogodišnjeg obrazovanja da se dokvalifikuju i steknu diplomu profesora predškolskog odgoja.

Najnovija transformacija u sklopu Bolonjske reforme omogućit će ovom profilu stručnjaka da i dalje napreduju u struci i da stjeću zanje magistra i doktora nauka u području predškolskog odgoja.

Promjene u strukturi Nastavnog plana i programa

1.1.

Promjene u strukturi Nastavnog plana i programa studija Predškolskog odgoja Pedagoškog fakulteta temelje se na principima reforme Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zajedničkom Deklaracijom ministara obrazovanaja od 19.6.1999. godine.Novi Nastavni plan i program zasnovan je na dosadašnjim iskustvima i zahtjevima u obrazovanju profesora predškolskog odgoja, koji će po završetku četvorogodišnjeg studija biti osposobljeni za odgojno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama. Usklađen sa programima zemalja Evropske unije, novi program Pedagoškog fakulteta u Sarajevu omogućuje integriranje u evropske procese koji zahtijevaju efikasnije uključivanje u tržišne tokove rada.

1.2.

Osnovna polazišta novog Nastavnog plana i programa predškolskog odgoja proizlaze iz slijedećih zahtjeva za:

 • produženjem duge tradicije obrazovnog i odgojnog rada Pedagoškog fakulteta na području Bosne i Hercegovine (od 1945. godine, te u nekoliko docnijih faza njena transformiranja u novijem predratnom periodu do 1992. godine i u poslijeratnom periodu od 1992. godine do danas),

 • inoviranjem po uzoru na srodne nastavne programe u Evropi, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima savremenog obrazovanja koje uvažava faktore kvaliteta, novog vrednovanja i mobilnosti studenata evropskih zemalja na svim nivoima studija, kao i poslije studija - u fazi zapošljavanja,

 • zadovoljavanjem savremenih potreba u obrazovanju profesora razredne nastave s kvalitetnijim obrazovno-odgojnim kompetencijama u devetogodišnjoj osnovnoj školi.

1.3.

Studenti imaju mogućnost upisa različitih izbornih kolegija koji će im osigurati fleksibilniji pristup srodnim programima studija drugih visokoškolskih ustanova.

1.4.

Sistem studiranja je utemeljen na dodiplomskom (četvorogodišnjem) i postdiplomskom-magistarskom (jednogodišnjem) studiju sa ukupnim brojem od 300 ECTS bodova (240 + 60). Pristup drugom ciklusu omogućen je nakon uspješno završenog prvog ciklusa.

1.5.

Na studij predškolskog odgoja mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i položenim kvalifikacionim ispitom. Eliminatorni elementi u okviru kvalifikacionog ispita su:

 1. Eventualne indikacije o teškoćama koje ometaju studij i bavljenje nastavničkom profesijom;

 2. Govorne smetnje;

 3. Daltonizam i

 4. Nezadovoljavajući broj bodova na kvalifikacionom ispitu.

1.6.

Struktura nastavnog plana urađena je u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zahtjevima Nastavnog plana i inicijalnog programa za predškolski odgoj, te istraživanja proisteklih iz uvida u dosadašnji rad i iskazane potrebe studenata u skladu sa evropskim preporukama i dostignućima znanosti i profesionalne (pedagoške i metodičke) prakse.Nastavni plan četvorogodišnjeg studija predškolskog odgoja sadrži obavezne (opće i stručne ) predmete, izborne predmete i profesionalnu pedagošku i metodičku praksu.

Profesionala praksa studenata

 • profesionala pedagoška praksa studenata u okviru nastavnih predmeta: Opća pedagogija, Didaktika i Predškolska pedagogija

 • metodička praksa u okviru pojedinih metodika odgojno obrazovnog rada

Profesionalna praksa se realizira u skladu sa Pravilnikom o realizaciji profesionalne prakse. Obim profesionalne prakse prikazan je u priloženom Nastavnom planu i programu. Metodička praksa u predškolskim ustanovama izvodi se u grupama od 5 studenata što omogućava visok stepen individualizacije u obuci studenata. U okviru metodičke prakse studenti posmatraju rad i aktivnosti sa djecom odgajatelja u grupi, te se osposobljavaju za konstruktivnu evaluaciju rada odgajatelja, svog rada i rada svojih kolega.

1.7. Način polaganja ispita:

Ispiti se polažu usmeno, pismeno i praktično. U Nastavnom planu (u prilogu) uz svaki nastavni predmet naznačen je i način polaganja ispita.

2. Ocjenjivanje i vrednovanje

Vrši se u skladu sa ETCS skalom ocjenama : A, B, C, D, E, F.

Prolazne su ocjene : A, B, C, D, E.

Nije prolazna ocjena F. Uspjeh studenata na ispitu i drugim oblicima provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom kako slijedi:

a) 10 (A) izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova

b) 9 (B) iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85- 94 bodova

c) 8 (C) prosječan, sa primijetnim greškama, nosi 75-84 bodova

d) 7 (D) općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 bodova

e) 6 (F) zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova

f) 5 (F, FX) ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

U slučaju da nijedan student ne postigne 95 bodova, što predstavlja minimum za ocjenu 10, skala iz prethodnog stava može se korigirati prema najboljem postignutom uspjehu na prvom ispitnom roku.

2.1. Struktura ocjene

U generaciji sa više od dvadeset studenata, koji su uspješno završili sve predviđene obaveze iz Programa studija, treba da odgovara normalnoj raspodjeli:

OCJENA A približno 10 % ukupnog broja studenata

OCJENA B približno 25 % ukupnog broja studenata

OCJENA C približno 30 % ukupnog broja studenata

OCJENA D približno 25 % ukupnog broja studenata

OCJENA E približno 10 % ukupnog broja studenata

3. Stručno ili akademsko zvanje koje student stječe završetkom dodiplomskog studija

Bakalaureat/ Bachelor predškolskog odgoja 

4. Akademski naziv koji se stječe završetkom jednogodišnjeg postdiplomskog (magistarskog) studija 

Magistar predškolskog odgoja 

5. Redosljed upisa i izvedbe 

Redosljed upisa i izvođenja programa, kao i sticanje uslova za upis u naredni semestar predviđen je Nastavnim planom za svaku studijsku godinu (vidi plan). Ispit se polaže nakon odslušanog kolegija, predmeta. 

6. Evaluacija nastavnog rada 

Praćenje uspješnosti nastave provodi se:

 • uvidom u postignuća studenata

 • anketiranjem studenata

Svaki nastavnik i saradnik kao realizator programa vodi evidenciju o realizaciji obaveza i praćenju postignuća studenata. Prodekan za nastavu prati dinamiku realizacije

Pedagoški fakultet Sarajevo