Odluke Vijeća Odsjeka za razrednu nastavu, 24.09.2014.

ODLUKE VIJEĆE ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU

sa sjednice održane 24. 9. 2014. godine

Formirane su KOMISIJE ZA OCJENU i odbranu diplomskih radova ovih kandidata:

Prezime i ime studenta
Tema diplomskog rada
Članovi Komisije
za ocjenu i odbranu rada
Koreferenti
Đumišić Gena
Prednosti primjene grupnog oblika rada u razrednoj nastavi
 1. Doc. dr. Irma Čehić, predsjednik
 2. Doc. dr. Miroslava Topić, mentor
 3.Doc. dr. Elma Selmanagić-Lizde, član
Karup Aida
Tatić Aida

Pedagoški fakultet Sarajevo