NAKNADNI KONKURS za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.godini

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovi Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Plana upisa u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Pedagoški fakultet objavljuje

NAKNADNI K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2015/2016.godini

 

Odsjek

  Vanredni studij  

  Razredna nastava

8

  Predškolski odgoj

2

  Kultura življenja i tehnički odgoj 

5

 

Predaja dokumenata vršit će se do 30.10.2015. godine u Studentskoj službi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72 ).

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa odabranog odsjeka kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

  • Originalne svjedodžbe o svim završenim razredima četverogodišnje srednje škole u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini
  • Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) i
  • Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijima (nagrade, priznanja)

Konkurs je objavljen i na web stranici Pedagoškog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.

Pedagoški fakultet Sarajevo