Mr. Zulfo Ahmetović - prezentacija radne verzije doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Zulfo Ahmetović, magistar kriminalističkih nauka, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

" Određivanje intenziteta podrške za djecu sa intelektualnim teškoćama ".

Prezentacija će se održati 12. decembra 2018. godine (srijeda) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

Pedagoški fakultet Sarajevo