I   C I K L U S   S T U D I J A

PREDSJEDNIK VIJEĆA ODSJEKA

Prof. dr. Lejla Silajdžić

Telefon: 033 214 607

e-mail: lsilajdzic@pf.unsa.ba

------------------------------------------

SEKRETAR VIJEĆA ODSJEKA

Naida Fazlagić

Telefon: 033 214 607

Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju

Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju najmlađi je odsjek pri Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Formiran je u akademskoj 2016/2017.g. kao odgovor na potrebe za stručnim osobljem u svijetlu cjelokupnih edukacijskih reformi, a posebno u svijetlu odgovora na izazove inkluzivne edukacije. Predmeti koji se izučavaju na ovom odsjeku prate tradiciju sličnih institucija u regionu, kao što su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pored regionalnih, prilikom izrade nastavnih planova i programa uzeti su u obzir programi koji se nude na najprestižnijim svjetskim univerzitetima u polju specijalne edukacije (University of Kansas, Vanderbilt University i drugi). Veliki naglasak u edukaciji studenata ovog odsjeka je stavljen na praktični rad, tako da će studenti imati priliku upoznati se sa praktičnim segmentima edukacijsko-rehabilitacijskog rada.

Studenti koji završe ovaj Odsjek imaće pune kompetencije za pružanje edukacijsko-rehabilitacijske podrške djeci sa teškoćama u razvoju. Između ostalog, završeni edukatori-rehabilitatori će imati kompetencije za rad sa djecom sa intelektualnim teškoćama, sa djecom oštećenog sluha, oštećenog vida, kao i sa djecom sa drugim razvojnim teškoćama.

Pedagoški fakultet Sarajevo