UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidatkinje Šejle Kadribašić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Šejla Kadribašić

Naziv doktorske disertacije:

 

ETNOPEDAGOŠKI ZNAČAJ TRADICIJSKE KULTURE U OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI

NACIONALNIH MANJINA

 

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Hašim Muminović, redovni profesor,

    predsjednik

  2. dr. Adnan Tufekčić, vanredni profesor, mentor i član

  3. Akademik prof.dr. Dževad Termiz, redovni profesor, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 9 do 13 sati.