Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U   i   D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:

 1. f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), člana 155. 156 i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta od 21.3.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.04.2018. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 1. Nastavnik u sva zvanja za naučnu oblast Pedagogija (predmeti: Opća pedagogija I i II, Školska pedagogija, Školska i obiteljska pedagogija, Obiteljska pedagogija, Didaktika I i II, Savremeni didaktičko-metodički pristupi u odgoju i obrazovanje, Razvoj i evaluacija kurikuluma, Savjetodavni rad sa roditeljima)

                                                                                               1 izvršilac - puno radno vrijeme

 1. Nastavnik u sva zvanja za naučnu oblast Metodika nastave tjelesne kulture (predmeti: Metodika nastave tjelesne kulture I, II, III I IV, Ritmika i ples, Sportske aktivnosti)

1 izvršilac – puno radno vrijeme

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

-redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;

-vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

-docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova u pismenoj i elektronskoj formi, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenta, ili orginalnih metoda iz predmeta na koji se vrši izbor,
 2. diplome o završenom dodiplomskom i postdiplomskom studiju i diplomu doktorata,
 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
 4. kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani,
 5. dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavnonaučno zvanje docenta u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu,
 6. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućim predmetima na koje se bira,
 7. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje,
 8. dokaz o tri naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima opravdanim u članu 158. Član 3. Statuta Univerziteta u Sarajevu,
 9. izvod iz matične knjige rođenih,
 10. uvjerenje o državljanstvu.
 11. spisak dostavljene dokumentacije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi naznačiti jedno od naučnonastavnih zvanja na koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti razmatrana.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. Zakona o visokom obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja“

Skenderija 72

71 000 Sarajevo

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: +387 33 20 45 49

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), člana 155. 156 i 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta  od 12.04.2017.  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od  26.04.2017. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

 1. Nastavnik u sva zvanja za predmete: Osnovi ekologije, Osnovi ekološke kulture, Ekologija, Prirodne nauke - Biologija                    1 izvršilac -  nepuno radno vrijeme

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“  br.33/17) i člana 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

-redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija;

-vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

-docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu:

 1. a) biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenta, ili orginalnih metoda iz predmeta na koji se vrši izbor,
 2. b) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 3. c) listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove,
 4. d) kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju, odnosno potrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani,
 5. e) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u nastavnonaučno zvanje docenta u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu,
 6. f) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućim predmetima na koje se bira,
 7. g) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje,
 8. h) dokaz o tri naučna rada kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo u slučajevima opravdanim u članu 158. Član 3. Statuta Univerziteta u Sarajevu,
 9. i) izvod iz matične knjige rođenih,
 10. j) uvjerenje o državljanstvu.
 11. k) spisak dostavljene dokumentacije.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi naznačiti jedno od naučnonastavnih zvanja na koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti razmatrana.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu na period na koji je izabran u skladu sa članom 94. Zakona o visokom obrazovanju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja“

Skenderija 72

71 000 Sarajevo

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na tel: +387 33 20 45 49

Pedagoški fakultet Sarajevo