Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od 26. 2. 2020. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

 K O N K U R S

 Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

 1. Naučna oblast Bosanski, hrvatski i srpski jezik-1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

                                                          

 1. Naučna oblast Specijalna pedagogija -1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme.    

Uvjeti:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 94, 96. 100. 103. 115. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 193. 194. 200. 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uvjeti koje kandidati treba da ispunjavaju za izbor u naučnonastavna zvanja su:

vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija

Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više akademsko zvanje i ako je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citatnim bazama podataka, odnosno ako je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citatnim bazama podataka.

Kandidati za izbor u akademska zvanja uz prijavu na konkurs obavezno prilažu u štampanoj i elektronskoj formi:

 1. biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih/umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 2. ovjerena kopija diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,
 3. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same knjige i radove,
 4. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,ukoliko kandidat isto posjeduje
 5. kandidati za izbor u zvanje vanrednog ili redovnog profesora prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom znanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko   su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na koji su birani,
 1. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje.
 1. Izvod iz matične knjige rođenih–original ili ovjerenu fotokopiju
 2. uvjerenje o državljanstvu–original ili ovjerenu fotokopiju
 1. dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 199. stav (1) i (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu,u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete,
 2. dokaz o dodatno objavljenim radovima, u u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.), članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu,u slučaju prijevremenog napredovanja,
 3. ostalu dokumentaciju (reference) kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje vanredni profesor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju i članom 194. Statuta univerziteta u Sarajevu.

Navedena dokumentacija u štampanoj formi se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su diplome stekli u inostranstvu prilažu rješenje o nostrifikaciji diplome, odnosno rješenje o priznavanju stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je pomenuti postupak pokrenut.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti akademsko zvanje i oblast za koju se prijavljuje. U suprotnom, takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Kandidat zasniva radni odnos u skladu sa Odlukom o izboru u akademsko naučnonastavno zvanje Senata Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati su dužni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja utvrđeni su u članovima 94., 96., 100., 101., 102. i 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17.) i članovima 192., 193., 194., 196., i 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj:01-1093-3-1-/18 od 28. 11. 2018. godine.

Kandidat koji bude izabran na navedenu poziciju dužan je dostaviti Uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom:

Pedagoški fakultet Sarajevo

Sekretarijat

Sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA“

Skenderija 72

71000 Sarajevo

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon: + 387 33 20 45 49, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA

za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“

u studijskoj 2019/2020.godni

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine, obavještavamo da je Pedagoški fakultet Sarajevo objavio Konkurs za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“ u studijskoj 2019/2020.godni objavio na web stranici Fakulteta www.pf.unsa.ba i web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba, u subotu, 23.11.2019.godine.

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta od 27.12.2019.godine, Konkurs ostaje otvoren do 23.01.2020.godine.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

PRAVILNIK
s kriterijima za prijem polaznika za obrazovanje odraslih na
Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na razgovor:

 1. Ahmedspahić Sanela
 2. Begović-Omerović Mediha
 3. Bračković Jasmina
 4. Cerić Elma
 5. Ćeleš Sanela
 6. Derendelić Melisa
 7. Divalić Elma
 8. Džinić Jasmina
 9. Đelmo Anesa
 10. Herenda Arnesa
 11. Hodžić-Čovrk Elmedina
 12. Imamović Aldina
 13. Jahić Mirela
 14. Kadić Mirela
 15. Kafedžić Jasmina
 16. Mahmutović Medina
 17. Makić Samra
 18. Medara Mersiha
 19. Nuhanović Aldijana
 20. Oruč Aida
 21. Pašalić Elma
 22. Slipčević-Hadžić Merima
 23. Spahić Medina
 24. Spiljak Amina
 25. Šošević Irma
 26. Trnka Armela
 27. Zuko-Piplaš Belma

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove Konkursa:

 1. Čović Amila
 2. Demirović-Pargan Hazira
 3. Novalija Jasmina
 4. Nuhanović Merima

Sarajevo, 14. 10. 2019.                                                

Predsjednik Komisije:
Doc. dr. Sanela Nesimović
   

pruezmi - OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine, Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S

Za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2019/2020.godini

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija Interdiciplinarni doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za slijedeće oblasti:

MODUL A: Rani odgoj i savremeni problemi razvoja predškolskog odgoja,

MODUL B: Kurikulum savremene škole,

MODUL C: Škola u koncepciji inkluzivnog odgoja i obrazovanja,

MODUL D: Rukovođenje, upravljanje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja

MODUL E: Metodike nastavnih predmeta u razrednoj nastavi :

E1: Metodika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E2: Metodika matematike

E3: Metodika prirode i društva

E4: Metodika muzičke kulture

E5: Metodika likovne kulture

E6: Metodika tehničkog odgoja sa informatikom

E7: Metodika tjelesne kulture

E8: Metodika kulture življenja

 

Studij se organizira u trajanju od tri godine (šest semestara). Kandidati se opredjeljuju za jedan modul. Kandidati koji se opredijele za izborni Modul E vrše izbor samo jedne metodike.

Nakon odbranjene doktorske disertacije u području odabranog modula stječe se naučno zvanje - doktor odgojnih nauka. Kandidati koji odbrane doktorsku disertaciju u okviru Modula E stječu naučno zvanje - doktor odgojnih nauka – područje odabrane metodike u početnoj nastavi osnovne škole.

II

Pravo učešća na Konkursu na izborne module A, B, C i D imaju:

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije za stjecanje nastavničkih zvanja, kao i srodnih studija za stjecanje zvanja stručnih saradnika u institucijama odgoja i obrazovanja prema principima Bolonjskog studija (u području pedagogije, psihologije,   socijalnog rada, bibliotekarstva, komunikologije, kao i drugih studija u kojima su izučavane pedagoške, sociološke ili psihološke nauke (sa stečenih 300 ECTS bodova).
 2. Kandidati koji su završili odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Pravo učešća na Konkursu na izborne module E iz područja metodika nastavnih predmeta u razrednoj nastavi:

 1. Kandidati koji su završili univerzitetske diplomske studije odgovarajućeg nastavničkog smjera (prema principima Bolonjskog studija, sa stečenih 300 ECTS bodova) u području društvene, humanističke, prirodno-matematičke i umjetničke grupe predmeta.
 2. Kandidati koji su završili odgovarajuće naučne magistarske studije prema principima predbolonjskog studija.

Kandidati koji upisuju izborne module A, B, C, D i E mogu biti upisani pod uvjetom da imaju srednju ocjenu   diplomskog studija (ili četverogodišnjeg univerzitetskog studija po ranije važećem studijskom programu ) iz grupe predmeta relevantnih za opće osnove i izabrane programe doktorskog studija – najmanje 8,00.

Kandidati državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani, koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i Hercegovine dostavljaju Rješenje o nostrifikaciji diplome/diploma o prethodno završenom univerzitetskom obrazovanju.

Troškovi finansiranja studija iznose 5.000,00 KM po jednoj studijskoj godini.

Status kandidata sa završenim odgovarajućim magisterijem nauka reguliran je u skladu sa uvjetima upisa na doktorski studij Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i članom 25. Pravila studiranja III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografiju/ bio-bibliografiju;
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome završenog I i II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, stečenom stupnju magistra nauka, sa uvjerenjem o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija);
 • Originalnu ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena fotokopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena fotokopija);

III

Konkurs se raspisuje za upis najmanje 3 kandidata.

IV

Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

Obrazac prijave može se preuzeti na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, ili s internetske stranice Fakulteta www.pf.unsa.ba.

Na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1386/19 od 26. 9. 2019. god. te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-38-26121-2/19 od 27.9. 2019. godine na Ispravku dijela konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama,

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu vrši

ISPRAVKU DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

U tekstu konkursa za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama, objavljenog 14. 9. 2019. god. u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web-stranici Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, dodaju se dijelovi teksta:

„Pravo prijave na navedeni konkurs imaju bachelori i profesori razredne nastave koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo' kao i bachelori i profesori razredne nastave koji su zaposleni a koji će samostalno finansirati pohađanje ovog programa. Kandidatima koji su na evidenciji nezaposlenih osoba pohađanje programa sufinansira 'Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo', dok zaposlene osobe samostalno snose troškove navedene edukacije.“

U dijelu teksta u prednostima pri rangiranju dodaje se: „- koji su na evidenciji nezaposlenih osoba 'Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo'“.

U dijelu teksta o finansiranju Programa mijenja se riječ „finansira“ u „sufinansiraju“ i glasi:

Program sufinansiraju Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, na osnovu Memoranduma o saradnji na projektu „Sufinansiranje Programa osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama“ broj: 01-01-34-2575/19 od 9. 9. 2019. godine, i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-3831847/19 od 9. 9. 2019. godine.

U dijelu teksta o potrebnoj dokumentaciji uz uvjet: „- da se nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ dodaje se - „(za kandidate koje sufinansira Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo“; dodaju se: „- Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko ga imaju) i

 • Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji“

Konkurs u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja ove ispravke. Sve pristigle prijave do objave ove ispravke bit će uzete u razmatranje.

Tekst Ispravke dijela teksta navedenog konkursa bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 30. 9. 2019. god. i na web-stranicama: www.pf.unsa.ba, www.mon.ks.gov.ba

Pedagoški fakultet Sarajevo