UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

objavljenog u „VEČERNJEM LISTU“ 12.5.2018. godine

Poništava se raspisani Konkurs za izbor akademskog osoblja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u „Večernjem listu“ 12.5.2018. godine, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE  KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

objavljenog u „VEČERNJEM LISTU“ 12.5.2018. godine

Poništava se raspisani Konkurs za izbor akademskog osoblja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u „Večernjem listu“ 12.5.2018. godine, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs se poništava  shodno Rješenju Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-I-14-12-38-12454/18-12/05 u čijem obrazloženju stoji da se navedeni konkurs uskladi sa članom 119.stav 1. Zakona o visokom obrazovanje.  

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U   i   D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:

6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom.

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:

  1. f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.

Pedagoški fakultet Sarajevo