UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

radnoj (korigovanojverzijiprojektadoktorskedisertacije

kandidataArminaOsmanovića

skladusačlanom 44. Pravilastudiranjaza III ciklusstudijanaUniverzitetu u SarajevuPedagoškifakultet Sarajevo obavještavada se radna (korigovanaverzijaprojektadoktorskedisertacijeiIzvještajKomisije o ocjeniradne (korigovaneverzijeprojektadoktorskedisertacijestavljajunauvidjavnosti.

KandidatArmin Osmanović

Ustanova u kojoj je kandidatzaposlenCentar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru

Nazivdoktorskedisertacije:Prediktorikvaliteteživotaroditeljadjecesaintelektualnimirazvojnimteškoćama

SastavKomisijezapregled:

  1. dr. Elma Selmanagić-Lizdevanredniprofesorzanaučnu oblast Pedagogija (predmetiOpćapedagogija I i II, ŠkolskapedagogijaŠkolskaiobiteljskapedagogijaObiteljskapedagogijaDidaktika I i II, Savremenididaktičko-metodičkipristupi u odgojuiobrazovanjeRazvojievaluacijakurikulumaSavjetodavniradsaroditeljima) naPedagoškomfakultetuUniverziteta u Sarajevu, predsjednik
  1. dr. Alma Dizdarevićvanredniprofesorzaužunaučnu oblast specijalna edukacija i rehabilitacijana Edikacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  1. dr. HarisMemišević, docent zanaučnu oblast SpecijalnapedagogijaPedagoškogfakultetaUniverziteta u Sarajevu, član

OcjenaprojektadisertacijePozitivnaocjena

ProjekatdoktorskedisertacijeiIzvještajKomisije o ocjenidoktorskedisertacijeostajunauvidjavnosti 30 danaoddanaobjavljivanjaovogobavještenjaimogu se pogledati u prostorijamaDekanataPedagoškogfakultetaSkenderija 72, svakimradnimdanomod9 do 12 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na osnovi preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH obavještavamo da javna odbrana doktorske disertacije mr. Ozrenke Bjelobrk Babić pod naslovom

Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu Muzičke kulture

NEĆE biti održana u petak, 20.03.2020. godine u 12,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Blagovremeno ćemo obavijestiti javnost o novom terminu odbrane.

Sarajevo, 16.3.2020.

DEKANAT

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Suad Hasanović, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Metodološko-metodički aspekti istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini ".

Prezentacija će se održati 19. marta 2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

U cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio Zaključak o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine do 26.3.2020.godine. S tim u vezi, studenti III ciklusa studija neće imati nastavu u navedenom periodu.

Studenti će biti blagovremeno informisani o novim terminima nastave.

                                                                                                                                                             Doktorski studij

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo