UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Anđelke Kovač

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Anđelka Kovač

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Osnovna škola za muzičko obrazovanje u Istočnom Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Merima Čaušević, vanredni profesor za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. dr. Indira Meškić, redovni profesor za nastavne predmete: Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II   Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, mentor i član
  3. dr. Elma Selmanagić-Lizde, vanredni profesor za naučnu oblast Pedagogija (predmeti: Opća pedagogija I i II, Školska pedagogija, Školska i obiteljska pedagogija, Obiteljska pedagogija, Didaktika I i II, Savremeni didaktičko-metodički pristupi u odgoju i obrazovanje, Razvoj i evaluacija kurikuluma, Savjetodavni rad sa roditeljima) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Nermina Okić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Refleksija ADHD-a na ponašanje djece osnovnoškolske dobi u Bosni i Hercegovini ".

Prezentacija će se održati 31. januara 2020. godine (petak) sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Ozrenke Bjelobrk Babić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Ozrenka Bjelobrk Babić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci

Naziv doktorske disertacije: Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu muzičke kulture

Sastav Komisije za pregled:

  1. Prof.dr. Indira Meškić, redovni profesor za nastavne predmete: Muzička kultura, Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i Metodika nastave muzičke kulture II   Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik
  2. Prof.dr. Merima Čaušević, vanredni profesor  za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV)  Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
  3. Dr. Daniel Maleč, docent   za naučnu oblast Psihologija   Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Adise Milić pod naslovom

Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba

Odbrana će biti održana u utorak, 28.1.2020. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA

za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“

u studijskoj 2019/2020.godni

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine, obavještavamo da je Pedagoški fakultet Sarajevo objavio Konkurs za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA – Interdiciplinarni doktorski studij „Savremeni tokovi predškolskog i osvnoškolskog odgoja i obrazovanja“ u studijskoj 2019/2020.godni objavio na web stranici Fakulteta www.pf.unsa.ba i web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba, u subotu, 23.11.2019.godine.

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta od 27.12.2019.godine, Konkurs ostaje otvoren do 23.01.2020.godine.

Prijavu s pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Pedagoški fakultet Sarajevo, ul. Skenderija 72, 71 000 Sarajevo, s naznakom: Prijava za upis na Doktorski studij.

 

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo