UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Mirsade Zećo pod naslovom

Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 22.07.2019. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adisa Milić, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom:

"Koncept savremene škole prema potrebama učenika modernog doba ".

Prezentacija će se održati 9. jula 2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Sarajevo, 28.6.2019.

O B A V I J E S T

Ispit iz predmeta Monitoring i evaluacija rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, Savremeni modeli organizacije nastavnog procesa i Stručno-istraživački rad kod prof.dr. Hariza Agića održat će se u četvrtak, 4.7.2019. godine u 16 sati u zgradi Pedagoškog fakultet, Skenderija 72, I sprat.

Obavijest za studente   III ciklusa studija

Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada kod prof.dr. Dževada Termiza održat će se:

16.07.2019.godine u 13 sati u zgradi Skenderija 72, I sprat.

                                                                                                          Dekanat

Sarajevo, 3.7.2019.

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Šemso Aganspahić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Menadžment i informacione tehnologije u podizanju kvaliteta obrazovanja škole“.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 04. juna 2019. godine u 15 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Podkategorije

Pedagoški fakultet Sarajevo