PROFIL

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16.1.1946. godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoškolska ustanova u četverogodišnjem trajanju, u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

U periodu od osnivanjana u ovoj ustanovi obrazovani su svi profili nastavnika za osnovno i srednje obrazovanje u okviru 61 studijske grupe. Od 1969. do 1986. godine obrazovanoje 6 profil anastavnika za predškolski odgoji 5 profila nastavnika za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Do sada je na Pedagoškom fakultetu diplomiralo 10.799 studenata. 

Prva generacija I ciklusa studenata po Bolonjskom procesu (upisana 2005/2006. godine) promovirana je 2009. godine.

Odsjeci u četverogodišnjem studiju:

  • Odsjek za predškolski odgoj
  • Odsjek za razrednu nastavu
  • Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj

EDUKACIJA

Područje znanstveno-nastavne djelatnosti, organiziranje, inoviranje i osposobljavanje studenata za rad u predškolskim ustanovama, u razrednoj i predmetnoj nastavi osnovne škole i u inkluzivnoj nastavi.

Različite forme cjeloživotnog obrazovanja u području razredne nastave, kulture življenja, tehničkog i predškolskog odgoja,s ciljem unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u reformiranoj osnovnoj školi.

Postdiplomski magistarski studiji iz oblasti metodika razredne nastave i pedagoških osnova organiziranja, upravljanja i evaluacije rada u institucijama odgoja i obrazovanja.

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Angažiranje u samostalnim znanstveno-istraživačkim projektima i u saradnji sa raznovrsnim znanstveno-odgojnim i obrazovnim institucijama i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Međunarodni projekti (projekti koji se mogu realizirati u narednom periodu sa međunarodnim partnerskim institucijama):

   • Projekat CEPUS II „Znanje bez granica – most između centralne Evrope i Balkana“
   • Sudjelovanje u realizaciji „Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija
   • Tempus projekat „Menadžment i savjetovanje za evropsko obrazovanje“ (nosioci projekta Univerzitet u Minsteru i Sveučilište u Zagrebu)
   • Projekat „Dobrobiti životinja i zaštita okoliša kroz Nacionalni Curriculum“ (u saradnji sa RSPCA)
   • Komparativno razredno istraživanje u procesu inkluzije u okviru projekta Norwegian Cooperation Program on Research and Higher Education with the countries on the Western Balkans (CPWB/04/06)
   • Projekat Procjena potreba za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u bibliotekama BiH (rad sa bibliotekarima, nastavnim osobljem i studentima) - u okviru saradnje sa Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Windsoru (Faculty of Education, University of Windsor, Canada)
   • Projekti u oblasti istraživačkog rada i pedagoškog obrazovanja (razmjena među studentima i docentima, realizacija studijskih aktivnosti, moduli inkluzivnog obrazovanja i obrazovnih materijala namijenjenih favoriziranju inkluzivnih školskih i socijalnih procesa maloljetnika sa posebnim obrazovnim potrebama u Bosni i Hercegovini) - u saradnji sa Fakultetom obrazovnih nauka Univerzitet Bologna (FSFUB)

IZDAVAČKA PRODUKCIJA

Izdavačka produkcija, namijenjena studentima i nastavnicima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

Područja izdavačke produkcije:

 • Zbornik radova Pedagoškog fakulteta
 • Bosanskohercegovačka pripovijetka za djecu
 • Bosanskohercegovačka pripovijetka o djetinjstvu (antologija)
 • Metodika tjelesne kulture u razrednoj nastavi
 • Metodika tjelesne kulture u predškolskom odgoju
 • Likovna kultura u osnovnom obrazovanju
 • Edukacija studenata i učenika u zaštiti životinja i okoliša (priručnik)

Područja umjetnosti:

 • Izložbe studenata (skulptura, grafika, keramika)
 • Projekti sa studentima – likovne radionice sa djecom predškolskog i školskog uzrasta
 • Obrada metala i keramike
 • Postavka fotografija

SARADNJA

Saradnja Pedagoškog fakulteta sa ostalim fakultetima i univerzitetima u svijetu je intenzivna, odvija se u kontinuitetu tokom cijelog poslijeratnog perioda, a u posljednje dvije godine potpunije – u okviru veoma opsežne međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu. (poglavlje pod naslovom “Znanstvenoistraživački rad”)

Razvojni plan Pedagoškog fakulteta obuhvata slijedeće principe kao temeljne pretpostavke razvoja ove visokoškolske ustanove:

 • Unapređivanje zakonske regulative angažiranjem stručnih timova Univerziteta u Sarajevu, sastavljenih od predstavnika iz područja visokog obrazovanja i pravnih službi Kantonalnog, odnosno Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, u svrhu reguliranja prijelaznih odredaba o izborima u naučnoistraživačka i nastavna zvanja – do usvajanja državnog Zakona o visokom obrazovanju;
 • Reguliranje pune koordinacije u radu Kantonalnog i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Univerziteta i pedagoških zavoda – na nivou uspostave koordinacionih tijela, s ciljem donošenja jedinstvenih odluka i njihove jedinstvene primjene, kojom bi se dokinuo svaki oblik izdvojenog odlučivanja u radu visokoškolskih ustanova na području Federacije Bosne i Hercegovine, a u perspektivi i na cijelom području Bosne i Hercegovine (konkretno: u pogledu provođenja Bolonjskog procesa, utvrđivanja ispitnih rokova i termina, opremanja visokoškolskih ustanova, izbora nastavnog i asistentskog osoblja i donošenja pravnih akata, te, osobito, jedinstvenog pristupa u reguliranju materijalne pozicije uposlenika, izrade kataloga poslova na visokoškolskim ustanovama svih univerziteta, kao i na državnom području, s ciljem njihove unifikacije i jedinstvene primjene.
 • Uspostava konstruktivne saradnje sa Sindikatom Univerziteta u Sarajevu, na svim nivoima organiziranja visokog obrazovanja, te Kantonalnog i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke – u svrhu značajnijeg unapređenja sadašnjeg stanja u oblasti visokog obrazovanja.

Pedagoški fakultet Sarajevo