Naknadni konkurs za upis studenata u I godinu II ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.godini

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovi Konkursa  za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Plana upisa u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Pedagoški fakultet objavljuje

NAKNADNI K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog  ciklusa studija

u akademskoj 2015/2016.godini

Odsjek Vanredni studij
  Razredna nastava 10
  Predškolski odgoj 5
  Kultura življenja i tehnički odgoj 18

Uz prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

-          Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,

-          Originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili I ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati Uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu);

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i

-          Uplatnicu za prijavu na konkurs u iznosu od 30 KM na Žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 – Unicredit banka.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs za upis podnose se Studentskoj službi Pedagoškog fakulteta Sarajevo, Skenderija 72  do 30.10.2015. godine.

Pedagoški fakultet Sarajevo