KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA, DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, SPECIJALISTIČKOG STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU ZA STUDIJSKU 2020/2021. GODINU

arrow
arrow

Poštovani studenti,

sukladno Zaključcima Senata br. 01-13-1/20 od 4. 6. 2020. godine, ako u međuvremenu ne bude naznačeno drugačije, potrebno je da se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i koji nisu u mogućnosti pristupiti ispitima u učionici organiziraju alternativni načini polaganja ispitna (ako specifičnosti predmeta to omogućavaju) uz prethodnu prijavu studenata prodekanu za nastavu.

Stoga se mole svi studenti koji ne mogu pristupiti polaganju određenog ispita da se putem e-maila jave prodekanu za nastavu sa sljedećim informacijama:

1. prezime i ime studenta

2. odsjek, studijska godina, način studiranja i broj index-a/upisnice

3. mjesto u kojem je student stalno prijavljen uz kratko obrazloženje zašto ne može pristupiti ispitu u učionici

4. spisak predmeta koje kandidat treba da polaže u junsko-julskom ispitnom roku i imena nastavnika koji te predmete realiziraju


Napomene

- Ova Odluka je privremena i vrijedi do nove odluke Senata Univerziteta u Sarajevu.

- Specifični zahtjevi svakog predmeta se moraju poštovati prilikom moguće organizacije alternativnih načina polaganja ispita.

- Svaka zloupotreba ove Odluke bit će tretirana sukladno pravnim propisima Fakulteta i Univerziteta.


 

I CIKLUS STUDIJA - INFO

no image

 

Studij I ciklusa: IV godine - 240 (E)CTS

ODSJECI

ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU:


ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ:

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja kulture življenja i tehničkog odgoja u reformiranoj osnovnoj školi

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme

 • Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada

 • Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole


 ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ:

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi

 • Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama


ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU:

 • Humanistički aspekti obrazovanja i problemi reformiranja obrazovnog sistema

 • Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju

 • Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

 • Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole

 • Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja


Stručno zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja

 • Bakalaureat/Bachelor razredne nastave

 • Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja


Način studiranja: Redovan / Redovan uz samofinansiranje / Vanredan

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola; položen kvalifikacioni ispit

 

Studentska služba

no image

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoji od dana osnivanja Fakulteta. Njen rad je usmjeren prvenstveno na kontakte sa studentima.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave učestvuje u aktivnostima planiranja, organizovanja i provođenja nastavnog procesa.

Postupak rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave obuhvata:

RAD SA STUDENTIMA

 • informacije o studiju

 • prijem kandidata

 • upis i evidencija studenata u prvi, drugi i treći ciklus studija

 • upis i evidencija studenata u starije godine studija

 • praćenje prijava i polaganja ispita

 • izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata

 • prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova

 • izdavanje diploma

 • prelazak sa drugih fakulteta

 • kontakti sa bivšim studentima i diplomantima

 • nastavak studija

 • uvjerenja

 • ovjera nastavnog plana i programa

 • duplikat diplome

 • ispis

 • žalbe

 • razne aktivnosti

PLANIRANJE NASTAVE

 • angažovanje nastavnog osoblja u nastavnom procesu dodiplomskog, Master  i postdiplomskog studija

 • raspored nastave za dodiplomski, Master i postdiplomski studij

 • evidencija o održanoj nastavi

 • ispitni termini za sve nivoe obrazovanja

 • nostrifikacija i ekvivalencija diploma stečenih u inostranstvu

 • odluke NNV kao stručnog organa Fakulteta (primjene nastavnog plana i programa, odluke iz nastavnog procesa, zaduženja nastavnog osoblja za akademsku godinu i druge odluke za nastavni proces)

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


NAŠA MISIJA

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu teži postizanju visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja, učitelja i nastavnika, koji će na temelju stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije u savremenom društvu i predstavljati pokretačku snagu napretka BiH te razvoja društva u zajednici u kojoj djeluju.


NAŠA VIZIJA

Pedagoški fakultet u Sarajevu želi biti među vodećim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja, odgajatelja i nastavnika u međunarodnim okvirima. Kontinuirano praćenje i vrednovanje nastavnog procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti u BiH temelj je za postizanje visoke kvalitete ukupnog odgojno-obrazovnog procesa.